Jak ručí jednatel za úpadek firmy po novele z roku 2014

Zákony se v České republice mění neustále. Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích, který nahrazuje od 1.1.2014 stávající Obchodní zákoník, zásadně řeší odpovědnost za výkon funkce statutárních orgánů obchodních firem a to zcela odlišně od dosavadní praxe. Klade nyní daleko vyšší požadavky na odpovědnost jednotlivce za jeho jednání při zastupování a správě právnických osob obchodních firem. Pozbývá tak platnosti dosavadní způsob ručení ve společnosti s ručením omezeným, fungující na principu ručení do výše vloženého majetkového podílu na obchodní firmě .

 

Povinností statutárního zástupce je vydání prospěchu

Zcela zásadní novinkou, která vstoupila v platnost od 1. ledna 2014, je povinnost členů statutárního orgánu vydat obchodní korporaci, o které soud rozhodne, že je v úpadku, veškerý obchodní prospěch, a to za období 2 let nazpět, vyzve-li je k tomu insolvenční správce. Tato zvláštní povinnost se nevztahuje pouze na tzv. krizové manažery, tedy statutární zástupce, kteří do této funkce byli prokazatelně ustaveni za pouze za účelem odvrácení úpadku. Jejich jmenování vzniklo již za nepříznivé hospodářské situace korporace a svou funkci vykonávali s péčí řádného hospodáře. Zákon dále upravuje situace, kdy je možné se této odpovědnosti zprostit.

 

Osobní ručení za závazky obchodní firmy

Nastává úplně nová situace v právních ujednáních, týkajících se osobního ručení za závazky obchodní firmy, proti stavu, který platil ještě do konce 2013. Nyní soud může dále rozhodnout, že současný i bývalý člen statutárního orgánu ručí za splnění povinností korporace. A to za situace, kdy bylo rozhodnuto, že korporace je v úpadku. Ručení může nastat za stejných podmínek jako vydání prospěchu v souvislosti s úpadkem. Tato nezvyklá odpovědnost, spojená s ručením při úpadku se opět neuplatní na tzv. krizové manažery. Staví však všechny statutární orgány do nezávidění hodné role a nebezpečí, že přes všechnu snahu a odbornost, kterou v řízení obchodní firmy vyvinuly, došlo vlivem tržního hospodářství k situaci, kterou nemohli vyřešit lépe. V tomto případě může být ohrožen i jejich soukromý majetek.

 

Následuje zákaz výkonu funkce statutárního zástupce

Jak je zřejmé, funkce statutárního orgánu, může být velmi nevděčná. Nikdy nevíte, co se během podnikatelské činnosti stane a co může ze dne na den ohrozit vaše podnikání. Jako by zákon vůbec nebral ohled na skutečnost, že prosperita je tvořena volným trhem a zkrachovat může firma i pod vedením toho nejlepšího manažera. V tom případě hrozí, že soud v průběhu insolvenčního řízení zakáže statutárnímu orgánu obchodní korporace, která se dostala do úpadku, a který byl ve funkci v době vydání tohoto rozhodnutí o úpadku nebo následně po něm, vykonávat po dobu 3 let funkci člena statutárního orgánu jakékoli korporace. Týká se to i osob, které se nacházely v obdobném postavení. Zákaz výkonu funkce se může dotknout rovněž toho, jenž svým jednáním k úpadku přispěl nebo zapříčinil svým jednáním snížení majetkové podstaty a poškození věřitelů.

 

Díky odkupu zadlužené firmy, můžete i nadále podnikat

Jen díky tomu, že vaše osoba není spojená s krachem obchodní firmy, tj. nebyli jste statutárním orgánem společnosti, která se dostala do insolvence nebo konkurzu, můžete i nadále podnikat. Založíme vám firmu na míru a můžete začít znovu, bez zbytečných závazků a komplikací spojených se zadluženou firmou. Dodáme vám Ready-made firmu a ihned rozjedete své aktivity. Nový start vám umožní vaše znalosti a kontakty a také čistí štít, který vás nebude zatěžovat minulostí. Vy se budete plně moci soustředit na rozvoj a prosperitu. Spoluprací s námi, se zbavíte dluhů a začnete znovu vydělávat. Umožní vám to soustředit se na úspěšnou budoucnost a nerozptylovat se vyjednáváním s věřiteli, zaměstnanci a úřady, kde existují závazky, ke kterým se přidaly smluvní pokuty a úroky z prodlení.